Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy, práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim spoločnosťou:
LOXHOME, s.r.o.
Vodárenská 144/4780
921 01 Piešťany
IČO: 47 206 373
IČ DPH: SK2023790285
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 31934/T pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.loxhome.sk.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01  Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.:  033/5512 689, 033/5512 690
fax.č.: 033/5512 656

VOP sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2207 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č.108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy zákonom č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

E-shop – internetový obchod spoločnosti LOXHOME, s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.loxhome.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného LOXHOME, s.r.o. na uvedenej stránke.
Registrácia – je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu.
Spotrebiteľská zmluva – je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Dodávateľ (predávajúci) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci – spotrebiteľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Kupujúci – podnikateľ – je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim na internetovej stránke www.loxhome.sk. Objednávky uskutočnené prostredníctvom obchodu www.loxhome.sk sú záväzné. Objednávka (kúpna zmluva) obsahuje tiež:

  • vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s tými VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
  • vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
  • udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajom pre interné účely spoločnosti LOXHOME, s.r.o., a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP
  • vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Zmluva je uzatváraná
v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho a jedna zo zmluvných strán o to požiada, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný
o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

4. Cena tovaru

Kúpna cena jednotlivých produktov je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Ceny uvedené na internetovej stránke www.loxhome.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetovej predajne. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj
v potvrdení objednávky. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári presne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné, …), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.
Spoločnosť LOXHOME, s.r.o si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo v prípade chýb v písaní a počítaní (preklepy).
O takejto zmene kúpnej ceny bude kupujúci ihneď informovaný a objednávka bude ďalej vybavovaná až po vyjadrení súhlasu kupujúceho so vzniknutými zmenami – ohľadom cien, alebo opisov tovaru na stránke www.loxhome.sk. Objednávka v takejto situácii bude vybavená až po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom právo odstúpiť od objednávky, resp. zmluvy, týmto nie je dotknuté.
Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny od odoslania objednávky kupujúcim až do prijatia objednávky predávajúcim.

5. Platobné podmienky

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti LOXHOME, s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

  • platba na účet spoločnosti LOXHOME, s.r.o.
  • platba prostredníctvom Slovenskej pošty (na dobierku) pri prevzatí tovaru
  • platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti LOXHOME, s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte.

6. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej lehote, najneskôr však v termíne do 14 pracovných dní, ak u konkrétneho výrobku nie je uvedené inak. Spoločnosť LOXHOME, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu dodacej doby ak dodávateľ nedodrží termín dodania (a to z rôznych nečakaných udalostí). O tejto zmene bude kupujúci bezodkladne informovaný a kupujúcemu budú navrhnuté všetky dostupné riešenia
a budú poskytnuté všetky dostupné informácie, aby sa kupujúci mohol rozhodnúť ako ďalej pokračovať vo veci objednávky. V prípade, že sú nové podmienky pre kupujúceho neprijateľné, má možnosť od objednávky odstúpiť.
Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru. Spoločnosť LOXHOME, s.r.o. zasiela tovar Slovenskou poštou 1.triedou popr. expresné zasielanie EMS kuriérom. O cenách prepravy je kupujúci vždy informovaný pred objednaním.

7. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji
a zásielkovom predaji má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do
7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
V prípade, že tovar kupujúci vracia do 7 pracovných dní od zakúpenia, je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý budú kupujúcemu zaslané peniaze za vrátený tovar. Tovar bude predávajúcim po doručení prijatý, tovar však musí byť nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe a všetkou dokumentáciou, ktorá bola kupujúcemu dodaná (t.j. záručný list, návod na použitie, faktúra, resp. kópia faktúry a pod.). Predávajúci si vyhradzuje právo tovar zaslaný na dobierku neprevziať!
Po vrátení tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru spolu s nákladmi spojenými s objednaním tovaru na účet, ktorý kupujúci uvedie, najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy bol tovar vrátený na adresu
LOXHOME, s.r.o., Vodárenská 144/4780, 921 01 Piešťany.
Spoločnosť LOXHOME, s.r.o. si dovoľuje kupujúceho upozorniť, že v prípade ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám kupujúceho a nebol vadný, v zmysle § 12 ods. 4 písm. b) zák. 108/2000 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

8. Reklamačné podmienky

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov ak nie je určené inak. Táto doba začína plynúť dňom prevzatia a vyplatenia tovaru kupujúcim. Počas tohto obdobia budú všetky reklamované nedostatky a závady odstránené bezplatne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu
s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (kópia faktúry) na adresu predávajúceho: LOXHOME, s.r.o. so sídlom: Vodárenská 144/4780,
921 01 Piešťany.
Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním.
Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.
Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody.

9. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze predávajúceho až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email loxhome@loxhome.sk. Osobné údaje kupujúcich predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.loxhome.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2013.